Disclaimer

Home Disclaimer

Disclaimer van Nutripunt

De eenmanszaak Nutripunt, met KvK-nummer 53677005, hierna ‘Nutripunt’ wil u hartelijk welkom heten op www.nutripunt.nl. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Nutripunt kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door Nutripunt zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. Nutripunt zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Nutripunt is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of de door Nutripunt verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en Nutripunt tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort Nutripunt dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar [email protected].

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van Nutripunt of die van licentiegevers. Nutripunt behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Het gebruik van tekst, fotomateriaal of andere materialen is dus niet toegestaan. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via [email protected] aanvragen.

Mocht het zo zijn dat Nutripunt per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het Nutripunt weten via www.nutripunt.nl. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat Nutripunt verplicht is tot enige schadevergoeding.

Email

De inhoud van een email en eventuele bijlage(n) in een e-mail is/zijn uitsluitend bestemd voor de genoemde geadresseerde(n) in de e-mail. Deze email en eventuele bijlage(n) kan/kunnen vertrouwelijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Nutripunt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.